P2 - Loggen

Årsmöte i föreningen

Föreningen håller årsmöte onsdag den 28:e mars kl 18 på Tomtebogatan 5 i Stockholm.


DAGORDNING P2-SVENSKT VRAKSKYDDS ÅRSMÖTE 2018

1. Öppnande av årsmöte.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av en protokollförare för mötet.

 

4. Val av en eller två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Närvarande deltagare som erlagt årsavgift, samt eventuella fullmakter.

6. Om årsmötets stadgeenliga utlysande.
Kallelse skall gå ut 3-6 veckor före årsmötet.

7. Fastställande av dagordning för årsmötet.
Beslut om utskickad dagordning skall bestå eller justeras, nya beslutspunkter får ej tillkomma.

8. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen.
Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse presenteras, åtföljt av revisorernas redovisning.

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
Årsmötets beslut om att fastställa bokslutet.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelse, funktionärer och revisorer.
Årsmötet fastställer vilka arvoden som gäller för kommande period.
Styrelsens förslag är oförändrade arvoden, det vill säga inga arvoden.

12. Val av styrelsens ordförande för kommande verksamhetsperiod.
Valberedningens förslag presenteras och andra kandidater kan föreslås, därefter val av den person som skall bli kommande styrelses ordförande och leda föreningen.

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod.
Valberedningens förslag presenteras och andra kandidater kan föreslås, därefter val av aktuella poster.

14. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår samt i förekommande fall andra avgifter.
Årsmötet fastställer den medlemsavgift som skall gälla för 2018.
Styrelsens förslag är oförändrad avgift, det vill säga 50 kr.

15. Val av ledamöter jämte en suppleant till valberedning.
Valberedningens förslag presenteras och andra kandidater kan föreslås, därefter val av aktuella poster.

16. Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet.
Propositioner från styrelsen avseende justeringar av stadgarna.

 • A – Ändring paragrafnummer 4a & 4b §§
 • B – Justering avseende utträde ur föreningen i 8 §
 • C – Justering avseende uteslutning ur föreningen i 9 §
 • D – Dela upp 10 § i två separata paragrafer
 • E – Strukturera om paragraferna i kapitel 4
 • F – Ta bort upprepning i 14 §
 • G – Omskrivning styrelsens uppdragstid i 14 §
 • H – Mindre omformulering ansvarsfördelning i 15 §
 • I – Begreppsförtydligande om medlemslista i 41 §
 • J – Flytta 24 § till avsnitt 3.2 Medlemsuppgifter
 • K – Sära val av styrelse och revision på årsmötet i 29 §
 • L – Ta bort upprepning i årsmötets dagordning i 29 §
 • M – Ändring kring utskick av kallelse till årsmöte i 34 §
 • N – Flytta upprepning i 34-36 §§ till en egen paragraf
 • O – Begreppsbyte om bokslutshandlingar i 36 §
 • P – Ändra tillhandahållande årsmöteshandlingar i 36 §
 • Q – Omformulering sammansättning valberedning i 44 §
 • R – Begreppsbyte till "verksamhetsperiod" i 44-45 §§
 • S – Reglering då valberedningsuppdrag upphör i förtid
 • T – Tydliggörande mandatperiod revisor i 48 §
 • U – Reglering avträde revisor i förtid i 49 §
 • V – Stryka datum kring revision i 52 §

17. Mötets avslutande.

18. Diskussion med avgående styrelse.
Möjlighet till frågestund med avgående och eventuellt pågående styrelse.

 

Handlingar är utskickade till medlemmar.