P2 - Loggen

Årsmöte söndag 23/3

Vi i styrelsen kallar till 2014 års årsmöte i föreningen P2-Svenskt Vrakskydd.

Datum: söndag 2014-03-23
Tid: kl 16:00-17:00
Plats: Cygate, Röntgenvägen 2, Solna (gångavstånd Sundbybergs pendeltågsstation och T-banestation Vreten)

 

Eftersom årsmötet hålls på ett inhägnat område sker samling vid grinden in till området och gemensamt insläpp. Se anslag på grinden om du kommer sent.

Årsmötet är viktigt för att välja ny styrelse och funktionärer för den kommande perioden, samt besluta om tidigare styrelsens ansvarsfrihet.
I år har inga motioner inkommit till årsmötet, varför besluten endast rör föreningens ekonomi och funktionärer. Efter mötet ges dock mötesdeltagarna en möjlighet att ställa frågor till avgående styrelse för att diskutera föreningen och kärnfrågorna.

Har du innan mötet inte betalat in din medlemsavgift på PlusGiro 14 20 35-5 går det bra att betala kontakt på plats, men medför i så fall jämna pengar.
Notera att du bör betala in på PlusGirot senast onsdag 19/3 för att vi med säkerhet skall ha fått in pengarna på kontot senast fredag.

Dagordning:

1. Öppnande av årsmöte.
Ordförande öppnar mötet.

2. Val av ordförande för mötet.
På förslag av årsmötet.

3. Val av en protokollförare för mötet.
På förslag av årsmötet.

4. Val av en eller två justeringspersoner tillika rösträknare.
På förslag av årsmötet.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Närvarande deltagare som erlagt årsavgift, samt eventuella fullmakter.

6. Om årsmötets stadgeenliga utlysande.
Kallelse skall gå ut 3-6 veckor före årsmötet.

7. Fastställande av dagordning för årsmötet.
Beslut om utskickad dagordning skall bestå eller justeras, nya beslutspunkter får ej tillkomma.

8. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen.
Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse presenteras, åtföljt av revisorernas redovisning.

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
Årsmötets beslut om att fastställa bokslutet.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Årsmötets beslut om att man anser att man kan ge avgående styrelse ansvarsfrihet.

11. Fastställande av arvoden åt styrelse, funktionärer och revisorer.
Årsmötet fastställer vilka arvoden som gäller för kommande period, styrelsens förslag är oförändrade arvoden, det vill säga inga arvoden.

12. Val av styrelsens ordförande för kommande verksamhetsperiod.
Valberedningens förslag presenteras och andra kandidater kan föreslås, därefter val av den person som skall bli kommande styrelses ordförande och leda föreningen.

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod.
Valberedningens förslag presenteras och andra kandidater kan föreslås, därefter val av aktuella poster.

14. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår samt i förekommande fall andra avgifter.
Årsmötet fastställer den medlemsavgift som skall gälla för 2015. Styrelsens förslag är oförändrade avgifter, det vill säga 50 kr.

15. Val av ledamöter jämte en suppleant till valberedning.
Valberedningens förslag presenteras och andra kandidater kan föreslås, därefter val av aktuella poster.

16. Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet.
Inga motioner eller andra ärenden har hänskjutits till årsmötet för beslut.

17. Mötets avslutande.
Mötets ordförande avslutar årsmötet

18. Diskussion med avgående styrelse.
Möjlighet till frågestund med avgående (och eventuellt pågående) styrelse.

Välkomna till årsmötet 2014.

Med Vänliga Hälsningar
Pär Ahlgren, ordförande P2-Svenskt Vrakskydd
www.vrakskydd.se


PS
Du har väl inte missat att du kan träffa oss på Dykmässan i Stockholm den 15-16 mars.
www.dykmassan.se/se