P2 - Loggen

Nytt förslag för KML fastställt

Efter remissen 2012 om förslag på ändringar i Kulturminneslagen (KML) har nu ett lagförslag tagits fram.

I förslaget påverkas bland annat vrak av nya definitioner som bland annat innebär att 100-årsgränsen försvinner och ersätt med ett fast årtal, dock med möjligheten för länsstyrelserna att besluta om skydd av yngre vrak som anses skyddsvärda.

 

Kommentarerna som P2-Svenskt Vrakskydd lämnade har fått varierande gehör, delvis har man gått i enlighet med i föreslagna åtgärder, delvis har man gått emot föreningens förslag, och i några fall har unika påpekanden från P2 fått direkt inverkan på det nya förslagets utformning.

 - Förslaget omfattar skydd av yngre vrak som inte automatiskt klassas som fornlämning (P2 med flera biföll förslaget)
 - Det år som fastställer om något är fornminne blir 1850 (P2 med flera invände mot föreslaget 1750 och årtalet ändrades till 1850)
 - Den automatiska klassningen för vrak som fornminne blir 1850 (P2 invände mot föreslaget 1900, ny gräns blir samma som för övriga fornminnen, dvs 1850)
 - Begreppet "skeppsvrak" ersätts med begreppet "fartygslämning" (P2 anmärkte ensamt på begreppet "skeppsvrak" och motstridigheten med Sjölagens definition på "skepp")
 - Lämningar efter flygfartyg skall kunna inkluderas i "fartygslämning" (P2 anmärkte ensamt på att flygplan inte omnämns i KML men är en intressant lämningstyp)
 - Begreppet "metallsökare" förtydligas inte i det nya lagförslaget (P2 och Riksantikvarieämbetet har både anmärkt på att begreppet inte är helt tydligt och borde definieras)
 - Bruket av "metallsökare" i vatten har inte reglerats speciellt (P2 har påpekat att lagarna är skrivna för bruket på land, vilket ibland blir svårtolkas på sjön)

Läs förslaget och remissvaren på tidigare förslag:
- Lagrådetsförslaget:
 http://regeringen.se/sb/d/8307/a/207823
http://regeringen.se/content/1/c6/20/78/23/d6bba97c.pdf
 - Inkomna remissvar:
http://www.regeringen.se/sb/d/16285/a/195149
  - Remissammanställning:
 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/51/49/38cc347f.pdf

Citat från lagförslagets arbete som visar P2's direkta och unika inverkan på arbetet:
-----
 - "P2 Svenskt vrakskydd anser bl.a. att termen skeppsvrak bör ersättas av fartygslämning, för att den marinarkeologiska tillämpningen inte ska avvika från sjölagens (1994:1009) definition av begreppet skepp och att även vrak efter flygfarkoster särskilt borde omnämnas i lagen."
-----

 - "Med beaktande av de synpunkter P2 Svenskt vrakskydd lämnat i fråga om begreppet skeppsvrak bör detta ersättas av fartygslämning. Syftet med ändringen är att undvika att termen uppfattas som syftande på legaldefinitionen av skepp, som enligt 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009) definieras som ett fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Fartygslämning är dess-utom den benämning som numera används av Riksantikvarieämbetet och andra berörda i dessa sammanhang. Den nya termen har vidare den för-delen att det även inbegriper lämningar efter luftfartyg, som också bör omfattas av denna fornlämningskategori. När det gäller kategorin luft-fartyg, som i sin helhet torde kunna hänföras till tiden efter 1850, innebär förändringen att möjligheter skapas för att förklara sådana lämningar för fornlämning (se avsnitt 7.3)."
-----

Diskutera det nya lagförslaget på dykarna.nu:
http://www.dykarna.nu/forum/forslag-pa-forandring-av-kulturminneslagen-380660

Vi återkommer med mer information om lagförslaget längre fram.