P2 - Loggen

Årsmöte 2017

Välkommen på årsmöte!

Datum: 2017-03-30
Tid: 18:00
Mötesplats: Crosby, Tomtebogatan 5, 113 39 STOCKHOLM

Årsmötet är viktigt för att välja ny styrelse och funktionärer för den kommande perioden, samt besluta om tidigare styrelsens ansvarsfrihet.
Efter mötet ges mötesdeltagarna en möjlighet att ställa frågor till avgående styrelse för att diskutera föreningen och kärnfrågorna.

Har du innan mötet inte betalat in din medlemsavgift på PlusGiro 14 20 35-5 går det bra att betala kontant på plats, men medför i sådana fall jämna pengar.
Notera att du bör betala in på PlusGirot senast tisdag 28/3 för att vi med säkerhet skall ha fått in pengarna på kontot senast onsdag.


DAGORDNING ÅRSMÖTE:

1. Öppnande av årsmöte.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av en protokollförare för mötet.

4. Val av en eller två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
(Närvarande deltagare som erlagt årsavgift, samt eventuella fullmakter.)

6. Om årsmötets stadgeenliga utlysande.
(Kallelse skall gå ut 3-6 veckor före årsmötet.)

7. Fastställande av dagordning för årsmötet.
(Beslut om utskickad dagordning skall bestå eller justeras, nya beslutspunkter får ej tillkomma.)

8. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen.
(Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse presenteras, åtföljt av revisorernas redovisning.)

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
(Årsmötets beslut om att fastställa bokslutet.)

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelse, funktionärer och revisorer.
(Årsmötet fastställer vilka arvoden som gäller för kommande period, styrelsens förslag är oförändrade arvoden, det vill säga inga arvoden.)

12. Val av styrelsens ordförande för kommande verksamhetsperiod.
(Valberedningens förslag presenteras och andra kandidater kan föreslås, därefter val av den person som skall bli kommande styrelses ordförande och leda föreningen.)

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod.
(Valberedningens förslag presenteras och andra kandidater kan föreslås, därefter val av aktuella poster.)

14. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår samt i förekommande fall andra avgifter.
(Årsmötet fastställer den medlemsavgift som skall gälla för 2018.)
Styrelsens förslag är oförändrad avgift, det vill säga 50 kr.

15. Val av ledamöter jämte en suppleant till valberedning.
(Valberedningens förslag presenteras och andra kandidater kan föreslås, därefter val av aktuella poster.)

16. Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet.
A - Proposition P2-Svenskt Vrakskydd 2017 justering av stadgarna avseende datum för revision (se utskick till medlemamr)
B - Proposition P2-Svenskt Vrakskydd 2017 justering av stadgarna avseende beslutsmässig styrelse (se till medlemmar)

17. Mötets avslutande.

18. Diskussion med avgående styrelse.
(Möjlighet till frågestund med avgående och eventuellt pågående styrelse.)

Styrelsens propositioner har bifogats medlemmarnas epost-utskick, inga motioner har kommit in från medlemmar. Har du inte fått din kallelse, kontakta styrelsen och uppdatera din epost-adress

Välkomna till årsmötet 2017.

Hälsningar,
Johan Pettersson, vice ordförande P2-Svenskt Vrakskydd


PS

Du har väl inte missat att du kan träffa oss på Dykmässan i Stockholm den 18-19 mars

DykMässan
www.dykmassan.se
Skandinaviens största dykmässa