P2 - Loggen

Utvärdering Vrakprat 2014

Vi publicerar här resultatet av den utvärdering som gjordes efter det Vrakseminarium som P2-Svenskt Vrakskydd och Sjöhistoriska Museet anordnade lördag 21/9 på Vasamuseet på Djurgården i Stockholm.
Vi väljer att publicera utvärderingen offentligt eftersom vi gärna delar med oss av våra erfarenheter till andra som kan vara intresserade av att dela våra erfarenheter.


Av totalt 78 anmälda närvarade (avprickade) 71, det vill säga ett frånfälle på 9 %.
Vi jobbade in i det sista med att fylla vakanser när folk hoppade av, även timmarna före tillställningen, och även om det hade varit kul att fylla hela salen är vi nöjda med besökstal på 71 personer. Dock alltid trist när några uteblev utan att avanmäla sig, och inte gett chansen till någon annan att få ta över platsen.
Av 71 avprickade har 40 valt att svara på utvärderingsenkäten. Det motsvarar 56 % svarsfrekvens, vilket jämfört med tidigare år är lägre, men fortfarande bra.

De flesta av frågorna har bara tillåtet ett svarsalternativ och redovisar svaren i procent, men några har varit av flervalstyp och redovisar svaren i antal röster.
På fyra frågor kunde man lämna kommentarer i form av fri text, vilka då redovisats som de är skrivna.

Procenttal inom parentes är resultatet på motsvarande fråga vid utvärderingen av vrakseminariet 2013 och är medtaget som jämförelse. Där parentesen innehåller ”- -” anger det att svarsalternativet inte fanns föregående år.
På fråga 12 har svaren från tidigare års utvärdering redovisats separat, eftersom frågorna inte varit identiska (avser programmet), men ändå kan vara intressant som jämförelse.

Vid tolkningen av svaren skall följande beaktas:
- Svaren kan påverkas positivt med anledning att de som svarat även fann programmet för tillställningen intressant och passande, vilket föranlett deras besök (vilket exempelvis kan förskjuta svaren på flera frågor). En rent slumpmässig förfrågan i ett annat sammanhang, om exempelvis tider och innehåll skulle kunna ge andra svar när personerna inte redan är lockade av givna förutsättningar. Det vill säga att indikationer om lämpliga tider, längd och innehåll som ges i svaren påverkas av vilka som faktiskt var där, och kanske inte är representativt för en bredare publik.
- De som svarat på enkäten kanske inte helt motsvarar genomsnittsbesökaren, eftersom vissa grupper (exempelvis missnöjda besökare) kan vara mer eller mindre benägna att svara på utvärderingen, och därmed vinkla genomsnittssvaret en aning.
- Alla besökare har inte deltagit hela dagen, vilket kommer påverka deras svar på vad man exempelvis uppskattade mest, då de inte upplevt allt som fanns att uppleva.

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit på seminariet och som svarat på enkäten. Den är av stor vikt för oss som genomför seminariet och klart vägledande för framtida verksamhet (tidigare utvärdering av vrakseminariet ledde exempelvis till det separata vrakfotoseminariet).

Vill ni se förra årets utvärdering, så återfinns den här:
http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=77:utvaerdering-vrakseminariet-2013&catid=6:p2-loggen&Itemid=9

Vill ni läsa mer om själva tillställningen, kan ni göra det här:
http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=107:summering-av-vrakseminariet-vrakprat-2014&catid=6:p2-loggen&Itemid=9

-----------------------------------------------------------------------

1) ALLMÄNT: Hur stor del av dagen deltog du?

00,0 % (- - %) Deltog inte alls
05,2 % (- - %) Bara kort (1-2 föredrag)
05,2 % (- - %) Halva (3-4 föredrag)
07,9 % (- - %) Större delen (5-6 föredrag)
81,6 % (- - %) Hela (7 föredrag)

Antal svar: 38 st

Kommentar på svaren:
Kul att så pass stor del fann det värt och hade möjlighet att delta hela dagen. Det tyder också på att svaren nedan oftast representerar en jämförelse av hela dagen.

-----------------------------------------------------------------------

2) ALLMÄNT: Vad besökte du utöver föredragen?
(Frågan var en flervalsfråga, där man kan ange flera svarsalterantiv)

29 st (- - st Utställningen i pauserna
22 st (- - st) Vasamuseet
05 st (- - st) Dyktankhuset

Antal svar: 56 svar, dvs i snitt 1,5 per svarande (-.- per svarande)

Kommentar på svaren:
Kul att många passade på att besöka Vasamuseet när vi var där. Som arrangörer tycker vi dock att det är trist att bara 13 % valde att följa med till Dyktankhuset.

-----------------------------------------------------------------------

3) ALLMÄNT: Betyg på tillställningen i sin helhet?

00,0 % (00,0 %) Lågt
28,9 % (54,1 %) Bra/OK
71,1 % (45,9 %) Mycket bra

Antal svar: 38 st

Kommentar på svaren:
Det högsta betyget vi haft på liknande seminarium, vilket självfallet är kul för oss arrangörer.

-----------------------------------------------------------------------

4) ALLMÄNT: Vad uppskattade du mest under dagen?

86,8 % (- - %) Föredragen
00,0 % (- - %) Utställarna i pauserna
07,9 % (- - %) Att träffa andra likasinnade
05,3 % (- - %) Dyktankhuset (efter seminariet)
00,0 % (- - %) Vasamuseet (möjligheten att gå runt)

Antal svar: 38 st

Kommentar på svaren:
Som väntat är det föredragen som lockat flest, och det som även uppskattades mest. Intressant att Dyktankhuset och att träffa likasinnade också fick några svar. Det visar att tillställningens övriga delar också är viktiga.

-----------------------------------------------------------------------

5) TID & PLATS: Totala längden Hur var totala längden på seminariet (5½ timmar inkl paus)?

08,1 % (05,6 %) För kort
89,2 % (88,9 %) Lagom
02,7 % (05,6 %) För långt

Antal svar: 37 st

Kommentar på svaren:
Vi får fortsatt bra betyg på upplägget sedan vi införde två raster för att ge mer tid till mingel och utställning. Vi tolkar det som att vi har hittat ett bra koncept.

-----------------------------------------------------------------------

6) TID & PLATS: Hur var tidpunkten på dygnet (mellan kl 10:30-16:00)?

00,0 % (05,6 %) Senarelägg
92,1 % (80,6 %) Bra tid
07,9 % (13,9 %) Tidigarelägg

Antal svar: 38 st

Kommentar på svaren:
De första åren har vi arrangerat seminarium på kvällen och successivt flyttat fram starttiden och sluttiden. Det har gett bra betyg och så här enigt har svaret aldrig varit om tiden.

-----------------------------------------------------------------------

7) TID & PLATS: Var det lätt att hitta till tillställningen?

68,4 % (- - %) Ja – informationen som jag fått innan var tillräkligt bra
00,0 % (- - %) Nej – informationen innan var otillräcklig
00,0 % (- - %) Nej – informationen innan var bra, men det saknades skyltning på plats
31,6 % (- - %) Jag hade varit där förr eller fick hjälp, så det var lätt

Antal svar: 38 st

Kommentar på svaren:
Uppenbart var det ingen som hade problem att hitta, men Vasamuseet är också ett mycket välkänt landmärke. Tidigare år har det förekommit vissa problem – exempelvis när vi har varit i Galärvarvet.

-----------------------------------------------------------------------

8) TID & PLATS: Din åsikt om att hålla seminarie på Vasamuseet på Djurgården (lokalens geografiska läge)?

00,0 % (00,0 %) Dåligt
47,4 % (62,2 %) OK / Bra
52,6 % (37,8 %) Mycket bra

Antal svar: 38 st

Kommentar på svaren:
2013 hölls tillställningen på Sjöhistoriska Museet, båda platserna får bra betyg, men Vasa får bättre, trots sämre förutsättningar för bilar.

-----------------------------------------------------------------------

9) TID & PLATS: Lokalens lämplighet för verksamheten?

00,0 % (24,3 %) Dålig
42,1 % (67,6 %) OK
57,9 % (08,1 %) Mycket bra

Antal svar: 38 st

Kommentar på svaren:
Jämfört med den tillfälliga hörsal som Sjöhistoriska Museet har haft under några år, fick lilla hörsalen på Vasamuseet mycket bättre betyg av besökarna, trots att det var lite kallt i lokalen. Sannolikt för att det stördes mindre av annan verksamhet runt omkring, vilket var ett problem 2013.

-----------------------------------------------------------------------

10) FÖREDRAGEN: Vad anser du om antalet under dagen?

05,3 % (02,7 %) Ha fler
84,2 % (89,2 %) Lagom
07,9 % (08,1 %) Ha färre

Antal svar: 38 st

Kommentar på svaren:
I stort är man ganska nöjd med antalet föredrag (i år 7 st), även om några vill ha fler och någon färre.

-----------------------------------------------------------------------

11) FÖREDRAGEN: Föredragens längd (30 minuter vardera)?

10,5 % (05,4 %) För kort
84,2 % (94,6 %) Lagom
05,3 % (00,0 %) För långt

Antal svar: 38 st

Kommentar på svaren:
Fortsatt bra betyg för halvtimmesföredrag, även om det finns en liten övervikt till att ha längre.

-----------------------------------------------------------------------

12) FÖREDRAGEN: Vilket föredrag uppskattade du mest?

05,2 % Dalarö skeppsvraksområde (Erik Josephson, Haninge kommun)
26,3 % Arkeologi kring vraken i Dalarö dykpark (Niklas Eriksson, Södertörns Högskola)
07,9 % Djup vrakdykning (Rick Johansson, Oceanic Tech)
05,2 % Side scan sonar - ett marinarkeologiskt alibi (Jens Lindström, Sjöhistoriska Museet)
28,9 % Manuell sektorskanning med sideseende ekolod (Rickard Nilsson, Luleå Tekniska Universitet)
18,4 % Champagnegaleasen - kommersiell resurs eller fornlämning? (Marcus Lindholm, Museibyrån på Åland)
13,1 % Uppdragsarkeologi under vattnet (Jim Hansson, Sjöhistoriska Museet)

Antal svar: 38 st

Motsvarande resultat vid utvärderingen av förra vrakseminariet 2012 (som referens):
10,4 % Vrakresor världen runt (Diana Dulau, Dyk & Resespecialisten)
27,0 % Utbildning för säker vrakdykning (Michael Bergström, SwedTech Diving)
08,1 % Teori och praktik om vrakuppgifter (Emmy Kauppinen, Södertörns Högskola)
16,2 % Nya Kulturminneslagen (Göran Ekberg, Sjöhistoriska Museet)
24,3 % Marinarkeologi för sportdykare (Sven Berglöf, Marinarkeologiska sällskapet)
13,5 % Karlsövraket vid Gotland (Göran Ankarlilja, Aquaarkeologen)

Kommentar på svaren:
Notera att svaren INTE blir en rangordning av föredragen, eftersom den på intet sätt talar om vad som man tycker var näst bäst, och så vidare, så att placeringarna kan viktas mot varandra – utan endast besvarar fördelningen av det föredrag som åhörarna klassade som mest uppskattat. Frågan besvarar inte heller frågan om innehåll kontra föredragshållare, utan tittar på helheten – samma ämne med annan föredragshållare, eller samma föredragshållare med annat ämne kunde ha gett helt annat resultat. Vad man dock lite grann kan utläsa är vilka teman som tilltalat besökarna, eftersom man sannolikt uppskattar ämnen man är intresserad av mer än ämnen som man är ointresserad av. Svaret på frågan blir påverkat av att inte alla besökare varit där hela dagen, och därmed inte sett alla föredrag.

Svaren i år skiljer sig mot svaren föregående år, trots att det i vissa fall förekommit motsvarande föredrag och samma talare med liknande ämnen. Kul att se att ett alla föredrag har fått röster, det tyder på att alla var bra och mixen tilltalade en bred publik. Lite kul att ett så tekniskt föredrag som det som side scan sonar fick flest röster, antagligen fanns en inbiten skara av sonar-intresserade bland publiken, men det talar också om att talaren gjorde ett bra jobb med ämnet. Dom höga betygen för de marinarkeologiska ämnena talar även om att det finns ett stort intresse för marinarkeologi vid seminariet.

-----------------------------------------------------------------------

13) FÖREDRAGEN: Vilka föredrag ansåg du var relevanta / intressanta för dig?
(Frågan var en flervalsfråga, där man kan ange flera svarsalternativ)

20 st Dalarö skeppsvraksområde (Erik Josephson, Haninge kommun)
31 st Arkeologi kring vraken i Dalarö dykpark (Niklas Eriksson, Södertörns Högskola)
10 st Djup vrakdykning (Rick Johansson, Oceanic Tech)
21 st Side scan sonar - ett marinarkeologiskt alibi (Jens Lindström, Sjöhistoriska Museet)
18 st Manuell sektorskanning med sideseende ekolod (Rickard Nilsson, Luleå Tekniska Universitet)
16 st Champagnegaleasen - kommersiell resurs eller fornlämning? (Marcus Lindholm, Museibyrån på Åland)
17 st Uppdragsarkeologi under vattnet (Jim Hansson, Sjöhistoriska Museet)

Antal svar: 133 st, dvs snitt 3,5 per svarande (3,0 per svarande)

Kommentar på svaren:
Precis som föregående fråga får svaret här påverkan av att inte alla deltog hela dagen, men de får generellt liknande betyg på strax under 20 röster, undantag för föredraget om vraken runt Dalarö Dykpark som sticker ut och får 31 röster.

-----------------------------------------------------------------------

14) FÖREDRAGEN: Föredragen var samlade i temablock för att man skulle kunna komma på de delar som intresserade var och en – vad tyckte du om det?

60,5 % (- - %) Bra – men jag deltog större delen i alla fall
15,8 % (- - %) Bra – och jag nyttjade detta och närvarade inte hela dagen
00,0 % (- - %) Dåligt – hade föredragit ett program utan teman i block
23,7 % (- - %) Vet ej – jag uppmärksammade det aldrig och har inte funderat över det

Antal svar: 38 st

Kommentar på svaren:
Uppenbart bryr de flesta sig inte om gruppen av block, men för 6 personer har det varit en fördel och man har nyttjat det för att delta på de delar man är intresserad av – precis som avsikten med grupperingen är.

-----------------------------------------------------------------------

15) FÖREDRAGEN: Hur har föredraget påverkat dig som besökare?
(Frågan var en flervalsfråga, där man kan ange flera svarsalternativ, samt även komma med egna svar i form av fria kommentarer)

20 st (26 st) Jag blev inspirerad
26 st (24 st) Jag har utökat mina kunskaper'
02 st (05 st) Jag blev vägledd i min egen utveckling
08 st (11 st) Jag har skapat nya kontakter för framtiden
26 st (27 st) Jag fann tillställningen underhållande/intressant
02 st (02 st) Jag fick inte någon behållning från tillställningen

Antal svar: 84 st dvs i snitt 2,2 per svarande (2,6 per svarande)

Antal kommentarer (fritext): 2 st
- fick återse wasa!
- Det passade mig som handen i handsken med tanke på att jag står i startgroparna att dra igång ʺdykparkʺ.

Kommentar på svaren:
Svaren är liknande som tidigare år, det visar också att vi behöver göra mer för att skapa vägledning och nya kontakter mellan människor. Att hälften har blivit inspirerade och långt över hälften har utökat sina kunskaper och funnit tillställningen underhållande/intressant. Att två inte fått någon behållning av tillställningen är självklart mycket tråkigt, och vi hoppas att de personerna har gett svar på andra frågor som vägleder oss till bättre arrangemang i framtiden.

-----------------------------------------------------------------------

16) PAUSEN: Vad ansåg du om innehållet (kvalité/inriktning/mix) i pausaktiviteterna?

02,6 % (02,8 %) Dåligt / låg kvalité
94,7 % (66,7 %) OK / bra
02,6 % (30,6 %) Mycket bra

Antal svar: 38 svar

Kommentar på svaren:
De flesta har funnit pausaktiviteterna bra, men betyget för mycket bra har gått ner. Detta beror självklart på att vi dragit ner på miniexpon till följd av att vi har haft en trängre lokal och att även Vasamuseet har funnits att besöka. Resultatet är väntat till följd av neddragningen mot tidigare år, men i sammanhanget finner vi arrangörer det tillräckligt bra för att vara nöjda.

-----------------------------------------------------------------------

17) PAUSEN: Vad ansåg du om omfattningen på pausaktiviteterna?

15,8 % (13,9 %) För lite
81,5 % (86,1 %) Lagom
02,6 % (00,0 %) För mycket

Antal svar: 38 svar

Kommentar på svaren:
Åter igen sämre betyg än föregående år, eftersom ambitionen med miniexpon drogs ner när vi var på Vasamuseet. Trots det finner någon det som för mycket. Som arrangörer är vi nöjda med resultatet, även om högre betyg alltid är roligare.

-----------------------------------------------------------------------

18) INFORMATION: Hur fick du information om tillställningen?
(Frågan var en flervalsfråga, där man kan ange flera svarsalternativ, samt även komma med egna svar i form av fria kommentarer)

00 st (00 st) Dykcenter - Alpin & Dyksport
00 st (00 st) Dykcenter - Dykhuset
00 st (00 st) Dykcenter - Dyksport AB
01 st (02 st) Dykcenter - Eco Dive
00 st (00 st) Dykcenter - Eskilstuna Dykcenter
00 st (00 st) Dykcenter - Fantasea
00 st (00 st) Dykcenter - NOC Dyk och Marin
02 st (00 st) Dykcenter - Oceanic Tech
00 st (00 st) Dykcenter - Stockholms Dykcenter
00 st (00 st) Dykcenter - Team Divers
00 st (- - st) Dykklubb - Baltic Sea Adventures DK
00 st (- - st) Dykklubb - Blåmusslans DK
00 st (01 st) Dykklubb - DK Amöborna
00 st (00 st) Dykklubb - DK Aquatic
00 st (00 st) Dykklubb - DK Bottenskraparna
00 st (00 st) Dykklubb - DK Dec Dyk
00 st (01 st) Dykklubb - DK Dyk Upp
00 st (00 st) Dykklubb - DK Dykarstugan Grisslehamn
00 st (00 st) Dykklubb - DK Knattedykarna Uppsala
00 st (00 st) Dykklubb - DK Nemo
00 st (00 st) Dykklubb - DK Nätdykarna
00 st (00 st) Dykklubb - DK Octopus
00 st (01 st) Dykklubb - DK Putan
00 st (00 st) Dykklubb - DK Swedivers Bromma Caviar
00 st (00 st) Dykklubb - DK UDS
00 st (00 st) Dykklubb - DK Örebro Grodorna
00 st (00 st) Dykklubb - DS El Rio
00 st (00 st) Dykklubb - DS Rana
00 st (00 st) Dykklubb - DS Sjögurkan Västerås
00 st (00 st) Dykklubb - Eskilstuna SDK Nautic
00 st (00 st) Dykklubb - Fagersta DK
00 st (00 st) Dykklubb - Fenan DK
00 st (00 st) Dykklubb - Gnesta Vrakdykarklubb
00 st (00 st) Dykklubb - Gotlands DK
00 st (00 st) Dykklubb - Grisslehamn Dyk
00 st (00 st) Dykklubb - Hallsbergs SKD Spiggen
00 st (00 st) Dykklubb - Haninge SDK
00 st (00 st) Dykklubb - IBM-Klubben
00 st (00 st) Dykklubb - Katrineholm SDK Näcken
01 st (00 st) Dykklubb - KTH DK
00 st (00 st) Dykklubb - Kumla SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Linköpings SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Linköpingspolisens DK
07 st (00 st) Dykklubb - LM Dyk
00 st (00 st) Dykklubb - Märsta SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Nisses FDK
00 st (00 st) Dykklubb - Norrtälje DK
00 st (00 st) Dykklubb - Oskarshamns SDK Calypso
00 st (00 st) Dykklubb - Polisens DK
00 st (00 st) Dykklubb - Sala SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Samantha DC
00 st (00 st) Dykklubb - SDK Baltic (Norrköping)
00 st (01 st) Dykklubb - SDK Grodmännen
01 st (00 st) Dykklubb - S-E Banken IF
00 st (00 st) Dykklubb - Skindiver SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Sollentuna SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Stockholms Aquanautklubb
00 st (00 st) Dykklubb - Strängnäs SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Teachers D T
00 st (00 st) Dykklubb - Telia IoFF
00 st (01 st) Dykklubb - Uppsala SDK Tumlaren
00 st (00 st) Dykklubb - Water Frogs
00 st (00 st) Dykklubb - Wreck Divers DF
01 st (00 st) Dykklubb - Västerås SDK Mollusca
00 st (00 st) Dykklubb - Åtvidabergs SDK
00 st (00 st) Dykklubb - Örebro SDK
00 st (00 st) Dykutfärder – Ancora Dyk & Sjö (dykbåt)
00 st (00 st) Dykutfärder – Tessi (dykbåt)
06 st (01 st) Förening - Marinarkeologiska Sällskapet
14 st (09 st) Förening - P2-Svenskt
00 st (00 st) Förening - Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF)
01 st (00 st) Förening - Svenska Sportdykarförbundet (SSDF)
00 st (00 st) Utbildningsorganisation - GUE
00 st (00 st) Utbildningsorganisation - PADI
00 st (01 st) Utbildningsorganisation - SwedTech Diving
14 st (09 st) Webbcommunity - Dykarna.nu
00 st (00 st) Webbcommunity - Sportdykare.se
00 st (00 st) Webbcommunity - Utsidan.se
00 st (00 st) Övrigt - Agir Brokk / TVM (tillverkare)
00 st (00 st) Övrigt - CBM (generalagent)
02 st (00 st) Övrigt - MARIS (forskningsinstitut)
00 st (00 st) Övrigt - SeaPor (webbutik)
02 st (00 st) Övrigt - Statens Maritima Museer
11 st (06 st) Övrigt - utskick till de om var anmälda förra året
06 st (07 st) Övrigt - via  bekant
00 st (00 st) Övrigt - Västerorts Dyk & Kompressor AB

Antal svar: 73 st dvs i snitt 1,9 per svarande (1,6 per svarande)

Antal övriga kommentarer (fritext): 4 st (6 st)

- mail
- Direktkontaktad
- via mejl-lista
- min pappa

Kommentar på svaren:
De listade alternativen är några av de kanaler vi har försökt använda oss av för att sprida information om tillställningen. Precis som tidigare är det märkbart att arrangörernas och talarnas egna utskick varit viktiga för att locka besökare, men även dyksajten dykarna.nu har varit viktig. Viktigt att påpeka är dock att bara för att det står noll på en informationskanal, innebär det inte att information inte gått ut den vägen, det säger bara att ingen av de som svarat på enkäten har fått information den vägen (eller glömt fylla i alternativet).

I snitt har de som svarat sett informationen via en eller två kanaler, vilket självklart ur ett arrangörsperspektiv gärna hade fått varit högre.

-----------------------------------------------------------------------

19) INFORMATION: Hur tycker du att informationen (mejl & webbsida) från arrangörerna var inför tillställningen (vägbeskrivning, uppdateringar, mm)?

94,7 % (- - %) Bra – jag tyckte att informationen var tillräcklig
00,0 % (- - %) Bra – jag hade dock uppskattat ännu mer information
05,3 % (- - %) Bra – jag tyckte dock att det var mer information än jag behövde
00,0 % (- - %) Dåligt – jag hade uppskattat mer information
00,0 % (- - %) Vet ej eftersom jag inte tog del av information i förväg

Antal svar: 38 svar

Kommentar på svaren:
Uppenbart har vår utskickade information varit tillräcklig, och vi har inga direktlärdomar att göra där.

-----------------------------------------------------------------------

20) FRAMTIDEN: Utöver föredragen, vad hade du gärna sett mer av under dagen?
(Frågan var en flervalsfråga, där man kan ange flera svarsalternativ, samt även komma med egna svar i form av fria kommentarer)

08 st Dykpub på kvällen efter seminariet
10 st Försäljning från utställare
07 st Loppis (för dykutrustning)
09 st Lunch arrangerat gemensamt
09 st Mingel med andra deltagare (mer tid)
10 st Utfärd / studieresa / dykresa (senare datum) till vilken deltagarna kan anmäla sig
13 st Utställning (större expo)
08 st Workshop i relaterade ämnen

Antal svar: 50 st dvs i snitt 1,3 per svarande (-,- per svarande)

Antal övriga kommentarer (fritext): 3 st (- st)
- Mer lösfynd
- Litteratur
- Bra ideer ovan, men allt behövs inte  klämmas in på ett tillfälle

Kommentar på svaren:
Självklart kommer vi inte försöka klämma in allt på ett och samma tillfälle, vi vill dock se vilka intressen som finns, och var det är värt att lägga energi i framtiden. I snitt har alla tyckt att det fanns något mer att önska, och främst önskar man sig en större expo, men svaren fördelar sig ganska lika.

----------------------------------------------------------------------

21) FRAMTIDA VRAKSEMINARIER: Vilket innehåll önskas i framtida föredrag på ett vrakseminarium?
(Frågan var en flervalsfråga, där man kan ange flera svarsalternativ, samt även komma med egna svar i form av fria kommentarer)

(Svaren nedan är rangordnade för lättare översyn)

20 st (16 st) Vrakletning - identifiering av funna vrak
19 st (15 st) Fartyg - historia (berättelser om spännande fartygs öden eller utveckling)
19 st (02 st) Dykmål Sverige - beskrivning av vrak i Sverige
18 st (20 st) Vrakletning - praktisk sökning (tips och råd, praktiska erfarenheter, teknik, mm)
18 st (16 st) Vrakletning - arkivforskning (tips och råd för efterforskning för sökande i arkiv)
17 st (11 st) Marinarkeologi - vetenskap (analys metoder, yrkesutbildning, mm)
15 st (15 st) Teknik - ekolod & Side Scan Sonar (teknik, bildtolkning, mm)
14 st (17 st) Marinarkeologi - samverkan sportdykare yrkesmän
14 st (17 st) Marinarkeologi - amatör (utbildning, amatörprojekt, mm)
12 st (19 st) Fartyg - konstruktionskännedom (ex identifiering av fartygstyp och föremål)
12 st (17 st) Dokumentation genom video
10 st (15 st) Dokumentation genom stillbild
10 st (08 st) Teknik - ROV (teknik, olika modeller, förmåga, mm)
09 st (19 st) Dykutbildning - vrakdykning (ex vrakpenetration, jämförelse organisationer, mm)
09 st (09 st) Vrakskydd (tips för individ, skadeorsaker, projekt, verksamhet i Sverige och utland)
09 st (08 st) Bojning av vrak
08 st (13 st) Myndighetsinformation - Fornsök och andra arkiv (ex söktips, nya
08 st (11 st) Dokumentation genom mätning och skisser
08 st (10 st) Myndighetsinformation - pågående projekt, undersökningar, utveckling, mm
07 st (09 st) Myndighetsinformation - lagar & regler, mm
06 st (19 st) Säkerhet vid vrakdykning
06 st (15 st) Dykmål utlandet - beskrivning av vrak i utlandet (ex Röda Havet, Åland, mm)
05 st (08 st) Myndighetsinformation - allmän (ex KBV, Sjöfartsverket, RAÄ)
04 st (10 st) Dykföreningar med koppling till vrak
03 st (- - st) Marinarkeologi - arkeologens yrkesroll (ex jobbeskrivning, utbildning, mm)

Antal svar: 282 svar, dvs i snitt 7,4 per svarande (9,5 per svarande)

Antal övriga kommentarer (fritext): 2 st
- Datering av lösfynd
- jag har kryssat i ganska många och inser att det inte är möjligt att ha med allt. Det är bara exempel på vad jag skulle tycka vore kul att lära mig mer om.

Kommentar på svaren:
Det har skett en viss omfördelning av svaren jämfört mot föregående år, vilket för en arrangör är intressant, dock står vrakletning och vrakundersökning högt i kurs, tillsammans med intressanta fartygshistorier och dykmål i Sverige. Av erfarenhet vet vi att de föredrag vi har haft speglar in på vad man önskar sig, vissa saker är man lite mätt på och andra har man fått mersmak för, så även i år.

-----------------------------------------------------------------------

22) FRAMTIDEN: Vilka månader under året tycker du är bra för ett vrakseminarium?
(Frågan var en flervalsfråga, där man kan ange flera svarsalternativ)

21 st (- - st) Januari
24 st (- - st) Februari
19 st (- - st) Mars
10 st (- - st) April
08 st (- - st) Maj
03 st (- - st) Juni
01 st (- - st) Juli
06 st (- - st) Augusti
20 st (- - st) September
21 st (- - st) Oktober
24 st (- - st) November
14 st (- - st) December

Antal svar: 171 svar, dvs i snitt 4,5 per svarande (-,- per svarande)

Kommentar på svaren:
Vi har tidigare hållit seminariet i maj, men i år flyttat det till september. De populäraste månaderna för seminarier är november och februari, följt av januari och oktober. September kom på femte plats, varför vårt val uppenbart inte var så dåligt.

-----------------------------------------------------------------------

23) ALLMÄNT: Vill du deltaga igen om vi gör ett nytt vrakseminarium?

00,0 % (00,0 %) Nej
10,5 % (18,9 %) Kanske
89,4 % (81,1 %) Ja

Antal svar: 38 st

Kommentar på svaren:
Årets resultat blev bättre än föregående år, vilket är inspirerande för en arrangör. Framförallt trevligt att ingen svarar nej, utan alla som var där tycker att det kan vara värt att komma igen en annan gång.

-----------------------------------------------------------------------

24) ÖVRIGT: Annat som du vill säga om tillställningen eller framtida tillställningar?

Antal övriga kommentarer: 9 st

Fritextsvar från besökare:
- Fantastiskt initiativ! Tack.
- Det var väldigt kallt i lokalen. Hade gärna sett fler utställare samt samt att de hade större plats. Kul med kritiporna! Han hade gärna kunnat få lite tid att berätta för alla eftersom han ändå var där.
- Att Ni mera tänker på att det finns flera som hör lite dåligt. Finns hörslinga skall den vara inkopplad. Många föredragshållare pratar bortvända från åhörare. Kan hjälpas om hörslinga eller högtalare är inkopplade.
- Mycket bra. Det är bra att sjöhistoriska tar tag i samspelet mellan dykare samt museum. Kanske kan de nyttja dykarna till fler saker som tex: inmätningngar, fotograferingar, avsökningar via MAS eller med egen utbildad personal som hjälpledare. Side scan-bilder kan läggas upp och bli sökbara för dykare som sedan kan undersöka objekten om shm inte hinner med.
- För kallt i lokalen, brrrr.
- Det är bra med en miljö, som har att göra med ämnet. En alternativ lokal kan vara Kolskjulen på Kastellholmen (Briggen Tre Kronor). Där är miljön intimare.
- En annan bra lokal vore Sjöfartsmuseét ute på gärdet, lättare med parkering där. Kanske lite större lokal så fler utställare kan vara med. För övrigt mycket bra upplagt och jag vill tacka föreningen P2 som arrangerar detta seminarium och hoppas att ni fortsätter nästa år.
- Mkt bra mix, intressant, upplysande och underhållande!

Kommentar på svaren:
Kul att det kommer så många positiva responser, där det annars finns möjlighet att komma med klagomål. Det uppskattas att man tar sig tid att berömma.
Kylan, beklagligt, om vi skall vara där igen, får vi titta på rumstemperaturen i förväg.
Det där med hörslinga är något vi inte har funderat på tidigare, vi skall ta det med oss till kommande tillställningar.
Vi tackar för alla alternativa förslag på lokal, framförallt Kolskjulet är en ny tanke för oss.

/Ar
rangörna Vrakprat 2014