P2 - Loggen

Årsmöte 24:e september

Årsmöte hålls 24/9 på Sjöhistoriska museet kl 10:10.

Kallelse har gått ut till medlemmarna.

Datum: 2016-09-24

Tid: kl 10:10

Plats: Sjöhistoriska museet, Gärdet, Stockholm

 

Dagordning:
1. Öppnande av årsmöte
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av en protokollförare för mötet.
4. Val av en eller två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Om årsmötets stadgeenliga utlysande.
7. Fastställande av dagordning för årsmötet.
8. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse, funktionärer och revisorer.
12. Val av styrelsens ordförande för kommande verksamhetsperiod.
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod.
14. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår samt i förekommande fall andra avgifter.
15. Val av ledamöter jämte en suppleant till valberedning.
16. Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet
17. Mötets avslutande


Se utskick för mer information.