P2 - Loggen

P2's remissvar kring Dalarö Skeppsvraksområde

Betänkandet Dnr KS 77/2011 Haninge kommuns förslag på marint kulturreservat
Avseende Haninge Kommuns remiss Dnr KS 77/2011 om förslag på marint kulturreservat vid Dalarö.

Sammanfattning
Vi i föreningen P2 - Svenskt vrakskydd anser att förslaget är bra då det främjar ett allmänintresse genom att tillgodose intresset att bevara vårt kulturarv samtidigt som det öppnar upp för besök på detta kulturarv som idag är belagda med besöksförbud. Vi ställer oss därför positiva till förslaget, med reservation för vissa av detaljerna.

Motivering
Det föreslagna kulturreservatet går väl i linje med föreningens intresse för att värna om det kulturarv som finns under vattenytan och möjligheten att besöka dessa. Vi värdesätter även det symboliska värdet som införandet av kulturreservat medför genom att det tydliggör det kulturhistoriska värdet i skeppsvrak och en önskan
från myndigheter att de skall vara tillgängliga för besökare. Vi ser därför bildandet av reservatet som angeläget.
Vi tror vidare att det marina kulturreservatet Dalarö Skeppsvrakområde kommer ha positiv effekt för samhället Dalarö då det hjälper till att lyfta fram områdets historia och intressanta lämningar.

 

Read more: P2's remissvar kring Dalarö Skeppsvraksområde

P2 info - länktips från nätet #59


Så var det åter dags för ett utskick från P2 – Svenskt Vrakskydd med tips om vrakrelaterade händelser på nätet.
Denna gång kan man bland annat läsa om uppföljningar rörande Mars och Svärdet, olika TV-program, historiska kanoner på auktion, diverse olika ubåtsnyheter, marinarkeologisk bokrecension, mm.

Read more: P2 info - länktips från nätet #59

P2 info - länktips från nätet #58


Så var det åter dags för ett utskick från P2 – Svenskt Vrakskydd med tips om vrakrelaterade händelser på nätet.
Denna gång kan man bland annat läsa om hotande dykförbud på Zenobia, marinarkeologiskt seminarium, kommersiell vrakjakt i Östersjön, P2’s skrivelse till Riksantikvarieämbetet, remissen om Dalarö Dykpark, videotips, dykplatser, marinarkeologiska rapporter, mm.

Det var årsmöte i föreningen förra helgen. Tyvärr fick vi inte ihop fler funktionärer till styrelse, mm. Därför behöver vi utlysa ett nytt årsmöte och försöka välja in fler funktionärer för att säkerställa föreningens överlevnad. Vi återkommer kring detta.

Read more: P2 info - länktips från nätet #58

Remiss för Dalarö Skeppsvrakområde


Nedan återfinns den remiss som gått ut från Haninge Kommun rörande det planerade kulturreservatet kring vraken Jutholmsvraket, Anna Maria (Saltskutan) och Dalarövraket.
Kulturreservatet kommer öppna upp de nu rådande dykförbuden på de tre vraken, men då innebära en kontrollerad form av dykning under ledning av utbildade dykguider som kan stängas eller begränsas om för stora skador på vraken kommer uppmärksammas.

Det är en ganska viktig sak eftersom det kan sätta en ny trend inom vrakdykningen i landet. Förslaget öppnar upp för en mellanlösning mellan dykförbud och fritt fram, men kan också bli ett nytt sätt att begränsa dykningen på som inte sker idag. Dessutom öppnar förslaget för kommersiella intressen på både gott och ont.

Read more: Remiss för Dalarö Skeppsvrakområde

Varför försummas flygplansvrak?

Från föreningen P2-Svenskt Vrakskydds sida har vi uppmärksammat att flygplansvrak inte uppmärksammas speciellt i Kulturminneslagen (förkortas KML, formellt namn "Lag (1988:950) om kulturminnen m. m."), vilket skapar en oönskad otydlighet kring dessa väldigt speciella lämningar.
Flygplansvrak har till skillnad mot fartygsvrak ingen specifik tidsgräns satt för när de bli fornminnen, utan klassas som fornminne när de är varaktigt övergivna. En detalj som bland annat dykare ofta inte känner till, utan ofta misstolkar som att flygplansvrak också omfattas av samma 100 års gräns som fartygsvrak.
Flygplan och andra flygande farkoster nämns inte alls specifikt i KML, utan tillhör de typer av lämningar som man får tolka in under de mer löst definierade fraserna:
"Fasta fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna...lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång,"
(se mer omfattande utdrag längre ner)

Read more: Varför försummas flygplansvrak?