P2 - Loggen

Årsmöte söndag 2012-03-18

Söndag den 13:e mars håller föreningen årsmöte på Sjöhistoriska Museet mellan kl 10:30-12:00.

Kallelse har gått ut till medlemmar från 2011 och 2012. Har du inte fått den, hör av dig och uppdatera din epost i medlemsregistret.

 

Datum: Söndag den 18:e mars
Tid: kl 10:30-12:00
Plats: Sjöhistoriska Museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24 (Gärdet) i Stockholm
Lokal: hörsalen bredvid kafeterian, ingång via huvudentrén
Anmälan: det krävs ingen anmälan, men meddela gärna om du avser komma så vi lättare kan förbereda mötet

 

Mötets öppnande (kl 10:30)
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av en protokollförare för mötet.
4. Val av en eller två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Om årsmötets stadgeenliga utlysande.
7. Fastställande av dagordning för årsmötet.
8. Framläggande årsredovisningen, se nedan sida 3-5, och revisionsberättelsen.
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse, funktionärer och revisorer, styrelsens förslag är oförändrade arvoden, dvs ingen ekonomisk ersättning
12. Val av styrelsens ordförande för kommande verksamhetsperiod
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod, se nedan sida 6 för valberedningens förslag
14. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår (2013) samt i förekommande fall andra avgifter, styrelsens förslag är oförändrade avgifter, dvs 50 kr i medlemsavgift och inga andra avgifter
15. Val av ledamöter jämte suppleanter till valberedning
16. Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet:
- Motion 1: "Förslag om att korrigera stadgan avseende dagordning för årsmöte", första av två omröstningar rörande stadgeändring på förslag från styrelsen, se nedan sida 9-10
Mötets avslutande (senast kl 12:00)

 

Direkt efter mötet bjuder samtliga medlemmar att delta i en diskussion kring föreningens verksamhet, exempelvis vad medlemmarna vill att styrelsen 2012 skall fokusera på, föreningens verksamhet i stort eller hur föreningens profilerar sig utåt.
Det kommer även att finnas tillfälle att ställa frågor till 2011 års styrelse, och eventuellt även 2012 års styrelse.